Svedana

Svedana

Ayurvedisches Krauter-Schwitzbad, siehe Ayurveda.